TrzyAuta01

REGULAMIN WYNAJMU MOTOCYKLI

 1. Przedmiotem Najmu są motocykle znajdujące się w ofercie Wynajmującego wybrane przez OSK POWER Paweł Sakwiński z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Szkolnej 3.
 2. Minimalny czas wynajmu to 1 dzień rozumiany jako okres 24 godzin od godziny wypożyczenia motocykla wpisanej na umowie. Najem motocykli odbywa się w systemie dobowym.
 3. Odbiór i zwrot motocykla odbywa się w siedzibie Ośrodka i o ustalonej wcześniej godzinie.
 4. Przy wypożyczeniu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł celem zabezpieczenia pokrycia ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikłych z najmu motocykla.
 5. Akceptowalne płatności gotówką lub wcześniejszy przelew na konto.
 6. Najemca odpowiada za szkody wyrządzone Wynajmującemu.
 7. Najemca wypożyczający pojazd musi posiadać prawo jazdy kategorii A w przypadku motocykli o pojemności większej niż 125ccm3 lub kategorii A1bądź kategorii B od co najmniej 3 lat (w przypadku motocykli 125ccm3).
 8. Do podpisania umowy najmu wymagane jest ważne prawo jazdy i drugi dokument ze zdjęciem: dowód osobisty lub paszport.
 9. Najemcy nie przysługuje prawo podnajmu, użyczania, przekazywania motocykla osobom trzecim.
 10. Wynajmujący może odmówić podpisania umowy najmu jeśli zachowanie Najemcy będzie wskazywać na to, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka jak również ze względu na ewidentny brak wystarczających umiejętności w prowadzeniu motocykla przez Najemcę.
 11. Najemca w przypadku utraty pojazdu, kradzieży kluczyków lub dokumentów, kolizji lub wypadku obowiązany jest powiadomić Policję i Wynajmującego (nr tel. 724487640)
 12. Zabrania się podejmowania w pojeździe jakichkolwiek napraw (poza prostych czynności serwisowych np. smarowania zestawu napędowego lub wymiany żarówki) oraz dokonywania zmian i przeróbek.
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, opłatach za parkowanie i innych przepisów i wyraża zgodę na pokrycie kar i opłat mających związek z naruszeniem przez Najemcę przepisów o parkowaniu, o ruchu drogowym i innych.
 14. Najemca jest sprawcą wykroczeń zarejestrowanych w okresie trwania umowy Najmu przez elektroniczne urządzenia rejestrujące i ponosi za nie odpowiedzialność.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia lub życia przez Najemcę na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ośrodek Szkolenia Kierowców POWER®, Kwidzyn ul. Szkolna 3

psakwinski@gmail.com .::. tel. 724 487 640, .::. mob. 696 428 542